توجه : بیننده محترم این یک سایت تبلیغاتی عمومی و مربوط به فروشندگان مختلف است و در هر کالا یا صفحه ای از سایت اگر کوچکترین مشکل یا تخلفی مشاهده نمودید لطفاً مراتب را از طریق لینک « گزارش تخلف » اطلاع دهید تا در اسرع وقت پیگیری و با فرد متخلف برخورد شود و کالا و توضیحات وی نیز حذف شود و در صورت نیاز مشخصات فرد متخلف به مراجع قانونی ذیصلاح اعلام شود.
از همکاری شما در جهت سالم سازی فضای کسب و کار اینترنتی صمیمانه متشکریم


جستجوبازه قيمت :
~   تومان  

گروه محصولات

  محصولات تصادفي

  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

  پاورپوینت مسجد و مدرسه اقا بزرگ (کاشان)

  كد كالا: Eh084
  قیمت: 9,500 تومان

  این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 100 اسلاید میباشد.

  امتياز اين محصول
  0 امتياز

  žﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ وﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ وﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻧﻬﺎ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و اﺷﺘﺮاک ﻋﻨﻮان اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺒﮏ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻨﺘﯽ و ﺣﻮزوی آن درﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ازﺣﺠﺮه و ﻫﻤﺪرس وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﻨﺘﻬﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ، اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻮﻣﯽ و اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ آﻗﺎ ﺑﺰرگ ازدﯾﺪ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﺑﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﯽ،ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﻮدال ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻃﻼب ﮐﻪ ﺣﺠﺮه ﻫﺎ دراﻃﺮاف آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، درراﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﮕﺸﺎی ﻣﻌﻤﺎران و ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

  برچسب محصول